Class - 7 (2077-04-14)

Nepali

  • कोष्ठकमा दिइएको संकेतका आधारमा तलका वाक्यको काल परिवर्तन गर :

क) उनीहरु आए । ( वर्तमान काल )

ख) हामी राम्ररी पढ्छौँ । ( भूत काल )

ग) यो देश विकसित हुने छ । ( वर्तमान काल )

घ) भाइ कम्प्युटर चलाउँथ्यो । ( भविष्यत् काल)

ङ) गुरु आउनुहुने छ । ( वर्तमान काल )

च) तिमीहरु के गछौँ ? ( भूत काल )

Leave a Reply

Menu