Class - 7 (2077-03-03)

Nepali

  • उदाहरणमा दिइएजस्तै तलका धातुमा प्रत्यय जोडेर क्रियापद बनाऊः

पढ् : पढ्छ   पढ्यो  पढ्ने छ ।

खाः ……. …….. ………।

हेर्ः ……… ………. ………. ।

भन्ः ………. ……….. ……….।

दिः ………. ……….. ……….।

रुः ………. ………. ………।

पिउः ………… ………. ………।

Leave a Reply

Menu