Class - 6 (2077-03-15)

Nepali

  • अव्ययको प्रकारअनुसार मिल्ने उदाहरण छानी जोडा मिलाऊः

नामयोगी-  र, तर, अनि, जब–तब, अथवा

क्रियायोगी – पो, त, नि, लौ, कि, है

संयोजक-  ओहो, आहा, हरे, ऐया, धत्

विस्मयादिबोधक-  भन्दा, तिर, तर्फ, अनुसार, सँग

निपात-  उता, यता, त्यहाँ, पढ्न, भनेर

Leave a Reply

Menu