Class - 6 (2077-02-26)

Nepali

उदाहरणमा दिइएजस्तै तलका धातुबाट क्रियापदहरु निर्माण गरः

पढपढ्छुपढ्छस्पढ्छ
जाउ………………………
भन्………………………
आउ………………………
दि………………………
गर्………………………

Leave a Reply

Menu