Class - 5 (2077-05-21)

Nepali

(१) तल दिइएका शब्दको पयायवाची शब्द लेख।

(क) आँखा=———–

(ख) आकाश=———-

(ग)अतिथि=————

(घ)गुरु=—————–

(ङ)मित्र=—————

(च) लाेग्ने=————-

(छ) आमा=————-

Leave a Reply

Menu