Class - 5 (2077-04-32)

Nepali

(१)उदाहरणमा दिइएजस्तै गरी शब्द बनाऊ।

(क)सु + पुत्र=सुपुत्र

(ख)वि + ज्ञान=————

(ग)दुर् + भावना=———-

(घ)उप + कार=————-

(ङ)नि + बन्ध=————-

(च)कु + लत=————–

(छ)वि + याेग=————-

(ज)अप + मान=————

(झ) प्र + चार=————–

(ञ)परा + जय=————–

(ट)सम् + मान=—————

(ठ)अनु + वाद=—————

(ड)आ + देश=—————-

(ढ)अधि + कार=————-

(ण)अभि + मान=————-

Leave a Reply

Menu