Class - 5 (2077-04-25)

Nepali

(१)तलका शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर।

(क)महिमा=———

(ख)दान=————

(ग)संसार=———–

(घ)पुत्र=————–

(ङ)ज्ञानी=———–

(व्याकरण खण्ड)

(१)एकवचनबाट बहुवचनमा लैजाऊ।

(क) म घर जान्छु।

(ख)केटाे असल छ।

(ग)त्यो खेल खेल्छ।

(घ)बगैंचामा फूल फुल्याे।

(ङ)विधार्थीले गीत गायो।

Leave a Reply

Menu