Class - 5 (2077-02-18)

Nepali

१. तल दिइएको शब्दहरू राम्रोसँग पढेर शुद्ध शब्द छानेर लेख :

क.ऊकाली , उकालि ,उकाली , ऊकालि
ख. देऊटा , देउता ,देऊता ,धेउता
ग. आँसुसँगै , आँसुसगै , आँसुसगै , आँशुसँगै
घ. मान्छे , मानछे , मान्नछे , मान्छि
ङ . विशाल , बिसाल , बिशाल , विषल
च. आफनाे , आफना , आफ्नाे , आफ्णाे
छ. परानि , प्राणी , प्रानि , प्राणि

Leave a Reply

Menu