Class - 4 (2077-06-25)

Math

Headway

Page no =26

Lesson – 3

The sun

1. Answer the following questions .

2. Fill in the blanks choosing the correct words or phrases from the box given below.

Science

Nepali

  • पेज न.४२ को कविता सारेर ल्याउने ।
  • पेज न.४५ को १ किताबमा गर्ने ।

(पाठ :- रमाइलो गरौं )

पेज न.४५ को अभ्यास

१. ईकार आउने आठओटा शब्द खोजी लेख ।(किताबमा भर) अभ्यास

२ .शुद्द गरी सार( किताबमा भर) अभ्यास

३. को शब्दको अर्थ लेख।( किताबमा भर) ४६ को अभ्यास

४ . वाक्य बनाऊ ।( कापीमा लेख) अभ्यास

५ कविता अनुसार साथीहरुको नामहरु टिप/खाली ठाउँ भर ।(किताब भर) अभ्यास

६  . प्रश्नको उत्तर लेख :(कापीमा गर)( पेज न.४७ को अभ्यास

७ . वाक्यको ढाँचा परिवर्तन गर :(किताब भर) पेज न.४९ अभ्यास

८ .शब्द छानेर गीत तयार पार ।(किताब भर)

Social

Unit 2 Lesson 1 0bedience :A valuable lesson

Q2 write True for right and f for false.

Q3 Read the lesson and answer.

Treasure

  • Read lesson 3 very well and do the activities given in page no.31, 32, and 33 respectively.

Leave a Reply

Menu