Class - 4 (2077-04-31)

Nepali

(१)उदाहरणमा दिइएजस्तै गरी क्रियापदलाई करणबाट अकरणमा परिवर्तन गर।
(क)टिप्नू=नटिप्नु
(ख)चुँड्नू=———–
(ग)च्यात्नू=————
(घ)छोप्नु=————–
(ङ)मार्नू=————-
 (च)खेल्नू=————–
(छ)दुखाउनू=————
(ज)लुकाउनू=————
(झ)राख्नू=————–
(ञ)बस्नू=————–

Leave a Reply

Menu