Class - 4 (2077-02-17)

Nepali

१. तल दिइएको समूहवाची शब्दहरू कापीमा लेखेर पढ :

क. मानिसको – भीड
ख.सिपाहीकाे – फाैज
ग. मित्रकाे – मण्डली
घ. पुस्तककाे – चाङ
ङ. फूलको – गुच्छा
च. सागकाे – मुठाे
छ. भेडाको – बथान
ज. केराकाे – घरी
झ. नाेट-खात
ञ. ढुङ्गाकाे – पहराे
ट. अन्नकाे- रास
ठ. दाउराकाे – खलियाे

Leave a Reply

Menu