Class - 3 (2077-05-05)

Nepali

(१)शुद्ध पारेर सार।

(क)प्रनाम=———–

(ख)गास=————-

(ग)गृहकार् य =———–

(घ)पुस्तक तर्फ=———-

(ङ)पाठसाला=———–

(च)पृय=—————

Leave a Reply

Menu