Class - 3 (2077-03-26)

Nepali

  • तल दिइएको शब्दहरुलाई शुद्ध पारेर सार :

क. एहि –

ख. हीमाल –

ग. पनी –

घ. बनपाखा-

ङ. रम्माईलाे –

च. नदि-

छ. धेरेइ –

ज. कवीता –

झ. अन्निापानि –

ञ. हिउद –

Leave a Reply

Menu