Class - 3 (2077-03-19)

Nepali

१. तल दिइएको शब्दहरूलाई सुल्टाे पारेर नयाँ शब्द बनाऊ :

क. पालिने –

ख. रातमध्य-

ग. रइना –

घ. इँराेप –

ङ. क्षाक-

च. काशआ –

छ. सनिमा-

ज. फटफटा-

झ. भीलाे –

ञ. क्षापरी

Leave a Reply

Menu