Class - 2 (2077-05-25)

Nepali

(१) तल दिइएका शब्दको वाक्य बनाऊँ।

(क) लेखक=———

(ख) भँगेराे=———-

(ग) आँखा=———–

(घ) कनिका=———–

(ङ) हिस्स=————-

Leave a Reply

Menu