Class - 2 (2077-05-11)

Nepali

उदाहरणमा दिइएजस्तै शब्द बनाऊँ।

# भँगेराे=भँगेरा भँगेरी

(क) चराे=

(ख) कुखुराे=

(ग) चखेवा=

(घ) चमेराे=

(ङ) परेवा=

(च) छाेराे=

(छ) भान्जाे=

Leave a Reply

Menu