Class - 2 (2077-03-04)

Nepali

१. तलका वाक्यहरुलाई करण बनाऊ :

क. ऊ खेल्दै छैन ।

ख. गाई चर्दैन ।

ग. म खेल्दिनँ ।

घ. उनीहरू आएनन् ।

ङ . भाइ  आएन ।

च. आमा  बजार जानुभएन ।

छ. मैले गृहकार्य गरिन ।

ज. हरि नाच्दैन ।

Leave a Reply

Menu