Class - 2 (2077-02-29)

Nepali

१. तलका शब्दहरूलाई शुद्ध पारेर लेख :

क. बिषय –

ख. नेपालि-

ग.शुगा-

घ.कछ्या-

ङ. बिद्यालय –

च.बिद्यार्थी –

छ. पढाई-

ज. हामि-

झ. तिमि-

ञ.मिती-

Leave a Reply

Menu