Class - 1 (2077-05-28)

Math

  • Write the multiplication table of (2-10)

Headway

Science

Nepali

Social

जोडा मिलउनुहोस:-

बुबाका बुबाहजुरआमा
बुबाकी आमाहजुर बुबा
आमाका दाजु या भाइफुपू
बुबाकी बहिनि या दिदीमामा

Treasure

Leave a Reply

Menu