Class - 1 (2077-05-09)

Nepali

(१)तल दिइएका शब्दको चित्र बनाऊँ।

(क) आँखा=

(ख) नाक=

(ग) कान=

(घ) हाँत=

(ङ) जिब्रो=

Leave a Reply

Menu