Class - 1 (2077-05-07)

Social (सामाजिक)

मेरो परिवार
क) खाली ठाउँ भनुहोस्:
अ) निमा आफुभन्दा ठुलाको ————— गाछिन्।
आ ) निमा आफ्नो बहिनीलाई —————— गछिन्।
इ) निमाको परिवार ——————– जना हुनुहुन्छ ।

Leave a Reply

Menu