Class - 1 (2077-04-32)

Social (सामाजिक)

मेरो परिचय

१) तपाईंको नाम के हो ?

उतर- ________________

२)तपाई कहाँ बस्नुहुनछ?

उतर- _______________

Leave a Reply

Menu