Class - 1 (2077-03-02)

Nepali

१. तलको प्रश्नको उत्तर देऊ :

क. जङ्गलमा बस्ने आठ वटा जनावरको नाम लेख ।

ख. घरपालुवा छ वटा जनावरको नाम लेख ।

Leave a Reply

Menu